Wilgenhutten

Maandag kwam Peter (MOS) langs op school en trotseerde samen met Kristof (papa Lander en Jakob), Bob (papa Julia en Jos), Pauline en Arne (ouders Oscar en Cyriel) de koude om enkele wilgenhutten- tunnels te (leren) bouwen.